hope grows green

 

 

hope-2

 

image and “hope” theme from Carpe Diem Haiku Kai